Social Media

Finanțări

Sinteză – Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027

Publicat

pe

Sinteză - Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027

Sinteză

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027

(versiune de lucru 1.10.2020)

 • Prioritatea 1 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
 • Prioritatea 2 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
 • Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
 • Prioritatea 4 – Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
 • Prioritatea 5 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
 • Prioritatea 6 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
 • Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială
 • Prioritatea 8 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii
 • Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)

Prioritatea 1 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii

1.i.1. Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor, inclusiv activități cultural educative (consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și verzi, precum  și de antreprenoriat social, a competențelor sociale, civice, instruire pentru utilizarea tehnologiei moderne, sesiuni de educație digitală, de management al carierei, de comunicare și muncă în echipă, pentru participare la instruiri în ocupații cerute pe piața muncii, informare privind drepturi și obligații  pe piața muncii și interacțiunea cu instituții din domeniul muncii: ITM, AJOFM-uri etc.), inclusiv activităţi de promovare a acestora

1.i.2. Realizarea de către centrele/cluburile de tineret publice sau private sau de alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare.

1.i.3. Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor personalizate în funcție de profilul acestora, cu accent pe tineri inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată (consiliere, inclusiv antreprenorială și de antreprenoriat social, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, formare profesională/ucenicii/stagii/internship-uri, evaluare de competențe, înscriere și susținere participare la programe de a doua șansă flexibile, inclusiv la module de pregătire profesională, furnizare servicii suport personalizate: prime de instruire destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii – transport, masă etc., subvenționarea costurilor aferente obținerii permisului de șofer (pe diverse clase, în funcție de necesități), stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, stimulare angajatori post-ucenicie, organizare la programe de tip „Tânăr voluntar”).

1.i.4. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare în management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) sau incubatoare de afaceri, asistență și consultanță post înființare.

1.i.5. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile şi pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme prin facilitarea accesului la finanțare destinat IMM-urilor și acordarea de măsuri de acompaniament pentru finanțarea beneficiilor acordate tinerilor.

1.i.6. Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată prin acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă, consiliere și orientare profesională,  subvenționarea contractelor de muncă și plasarea pe piața muncii la finalul perioadei de sprijin, inclusiv cu acordarea de  servicii de acompaniere socio-profesională și sociale.

Prioritatea 2 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

2.v.1. Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de ÎETC, prin:

 • elaborare și editare ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea implementării noului curriculum, inclusiv a unor strategii didactice inovatoare;
 • pilotarea și implementarea unor strategii de predare, inovatoare și eficace, în clustere;
 • dezvoltarea unui cadru de asigurare a calității educației timpurii, prin definirea unor standarde minime privind spațiul educațional, dotările, activitatea psiho-pedagogică și activități le suport (ex. standarde privind îngrijirea. hrana copiilor, consilierea și serviciile medicale), precum și dezvoltarea de standarde ocupaționale pentru personalul IETC.
 • realizare și implementare sistem de monitorizare a formării continue și a efectelor acesteia, prin raportare la progresul copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.)

2.v.2. Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin: susținerea de acțiuni/ măsuri strategice la nivel local în vederea asigurării numărului de locuri necesar participării la IETC și/sau extindere servicii complementare (centre de joacă, ludoteci etc.), asigurarea materialelor educaționale (jocuri educative, cărți de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.), măsuri de acompaniere în funcție de nevoi pentru copiii care aparțin grupurilor vulnerabile (vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, echipamente IT, decontare cheltuieli de masă și transport, obiecte de strict necesar contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții), adaptarea serviciilor la nevoile copiilor cu dizabilități/ CES (accesibilizarea spații, achiziție soft-uri, echipamente și tehnici asistive etc.), programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară, cu focalizare pe părinții/ persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri vulnerabile etc.

NB Se va avea în vedere acordarea de granturi flexibile pentru unitățile IETC pentru a pune în aplicare programe moderne și pentru dotări adecvate. De asemenea, se vor avea în vedere parteneriatele, precum și implicarea actorilor relevanți de la nivel local.

2.v.3. Dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din ÎETC (inclusiv dezvoltarea mentoratului didactic), cu focalizare pe teme precum: dezvoltarea personală, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, abilități digitale, competențe de gândire strategică, comunități care educă/ învață. Se vor avea în vedere: dezvoltarea de rute/trasee flexibile de formare, de dezvoltare profesională la nivel de unitate, programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile, diversificarea și accesibilizarea oportunităților de formare/dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/CES în vederea individualizării învățării, acordare de burse pentru studenții/elevii care învață pentru o carieră în IETC etc.

Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională

Intervențiile integrate vor viza în special grupurile dezavantajate, prin:

3.v.1. Operațiuni orizontale (pentru toate nivelurile de educație din învățământul preuniversitar, inclusiv educația antepreșcolară și preșcolară)

 • Aplicarea la nivelul unităților școlare a mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere a fenomenelor de:
  • a) abandon școlar și părăsire timpurie a școlii și
  • b) discriminare și segregare școlară, prin: informare și formare resurse umane din școală și comunitate pentru implementarea mecanismelor, campanii de conștientizare, asigurarea mediatorilor și consilierilor școlari, dezvoltare strategii locale pentru educație / planuri de acțiune la nivelul unităților școlare pentru implementarea mecanismelor; dezvoltare/implementare/actualizare instrumente de lucru și baze de date pentru colectarea consecventă a informațiilor; analiza, prelucrarea și utilizarea acestor date pentru planificarea intervențiilor și luarea deciziilor adecvate la condițiile specifice ale școlii/ comunității etc
 • Facilitarea transportului elevilor către/ de la unitățile școlare, prin măsuri adaptate fiecărei comunități, respectiv elaborarea de planuri de intervenție și acordarea de sprijin financiar pentru aplicarea măsurilor, inclusiv asigurarea resursei umane și a finanțării costurilor operaționale și de mentenanță ale mijloacelor de transport;
 • Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES)

Tipuri de sub-acțiuni:

 • dezvoltare/achiziție de resurse educaționale și materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea pe elev și un demers didactic incluziv, inclusiv prin achiziția de soft-uri, echipamente și tehnici asistive și alte mijloace de învățare adaptate diferitelor categorii de dizabilitate/nevoi pentru copiii/ elevii/ tinerii cu dizabilități/CES;
 • accesibilizarea clădirilor/spațiilor unităților de învățământ pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități/CES la educație în comunitatățile în care trăiesc;
 • adaptarea platformelor educaţionale existente şi dezvoltarea de noi platforme educaţionale, astfel încât să poată fi utilizate de copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale;
 • măsuri privind susţinerea şi dezvoltarea unei reţele de ateliere protejate destinate copiilor cu dizabilităţi sau CES
 • Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare privind participarea la educație, educația incluzivă prin derularea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor și tinerilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții/ persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri vulnerabile, campanii de conștientizare derulate la nivelul actorilor educaționali și a opiniei publice, în general, cu privire la importanța educației, rolul acesteia în dezvoltarea personală și profesională a individului.
 • Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în vederea asigurării unui sistem de educație incluziv

Tipuri de sub-acțiuni:

 • formare (inițială și continuă), peer learning, rețele profesionale și mentorat, comunități de învățare tematice, inclusiv prin furnizarea unor materiale suport pentru predare-învățare-evaluare, inclusiv pentru dezvoltarea competențelor digitale;
 • dezvoltare programe de formare continuă pentru cunoașterea și implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării (adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, inclusiv la nevoile copiilor cu dizabilități/ CES (inclusiv cursuri de formare destinate cadrelor didactice, profesorilor de sprijin sau mediatorilor şcolari în utilizarea limbajului mimico-gestual, în vederea abordării copiilor cu dizabilităţi auditive), mecanisme de lucru online, revizuirea/adaptarea sistemului de evaluare), dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru valorificarea în plan educațional a contextelor nonformale și informale etc.;
 • formarea personalului didactic în domeniul egalității de șanse, non-discriminării, managementul diversității (cu accent pe recunoașterea elementelor care țin de rasism, antisemitism, sexism, homofobie, clasism sau prejudecăți legate de statutul social, ori intoleranță religioasă/ libertate de conștiință, dizabilitate sau boală cronică, vârstă și alte motive protejate de legislația europeană); elemente de recunoaștere și combatere a discursului urii;
 • formarea cadrelor didactice în vederea proiectării și implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării, dezvoltarea de rețele profesionale, schimburi de experiență și comunități de învățare tematice ale profesorilor
 • programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile, inclusiv cele cu populație roma (granturi județene).
 • formarea personalului implicat în managementul unităților de învățământ (inclusiv prin schimburi de experiență) în domeniul educației incluzive de calitate.
 • stimularea cadrelor didactice pentru activarea și obținerea de rezultate îmbunătățite în cadrul școlilor din mediile defavorizate

NB Implementarea planurilor de intervenție specifice dezvoltate pentru operaționalizarea mecanismelor se va face prin acordarea de granturi la nivelul unităților școlare care au persoane în situație de risc de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii în parteneriat sau organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii în sprijinul copiilor/elevilor/tinerilor din această categorie. În funcție de nevoile identificate la nivelul planurilor de intervenție specifice, se vor avea în vedere atât acțiunile orizontale cât și cele specifice pe niveluri educaționale.

3.v.3. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal)

 • Dezvoltarea/extinderea și creșterea calității programului „școală după școală” (SDS), complementar cu programul „masă caldă”

Tipuri de sub-acțiuni:

 • creșterea calității programului SDS prin: elaborare și furnizare resurse de învățare, inclusiv RED; promovare instrumente de monitorizare și evaluare SDS; elaborare studii și analize care să identifice noi măsuri ameliorative pentru programele SDS
 • sprijinirea școlilor cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ, prin organizare și finanțare de scheme de granturi;
 • asigurarea serviciilor educaționale în cadrul programului SDS: educație remedială pentru dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, activități de sprijin individual și de grup (inclusiv consiliere, dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching, educație pentru dezvoltare durabilă etc.); activități recreative și de socializare; peer learning și peer mentoring/ activități de învățare colegială și de mentorat colegial, la nivelul elevilor;
 • asigurarea personalului didactic și de ingrijire, precum și a spatiilor pentru realizarea procesului educational, a celor destinate somnului și/sau a servirii mesei;
 • sprijinirea parteneriatelor dintre unitățile de învățământ și mediul privat pentru organizarea și diversificarea ofertei de optionale;
 • Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor la un nivel superior de educație, în special pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv romi.

Tipuri de sub-acțiuni:

 • organizarea și finanțarea orelor/programelor remediale și a măsurilor de suport individual și de grup (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching, abilități digitale, educație pentru dezvoltare durabilă), pentru dezvoltare competențe cheie, în vederea asigurării succesului școlar – sprijin prin măsuri integrate, pentru școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ, inclusiv prin organizare și finanțare scheme de granturi;
 • asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de consiliere și orientare profesională, pentru dezvoltare personală, înzestrare cu competențe necesare pentru un management eficient al propriei persoane/parcurs educațional/carieră;
 • organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, pentru asigurarea oportunităților egale pentru copiii expuși riscului de abandon școlar, inclusiv prin aplicarea datelor de cercetare și generalizarea bunelor practici;
 • măsuri de sprijin financiar pentru asigurarea participării la educație a elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, zone izolate sau segregate rezidențial (costuri cu internatul, inclusiv asigurarea resursei umane și finanțarea mentenanței internatului, masa, transport, materiale educaționale, burse etc.);
 • program national/ regional/ local de susținere a tranziției de la gimnaziu la învățământul secundar superior, care să includă pachete de sprijin individualizat pentru copiii identificați la risc și care să înceapă cel puțin din clasa a VII-a și să fie extins până cel puțin în clasa a X-a.
 • Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua șansă” (ADS), pentru facilitarea finalizării învățământului obligatoriu, de către persoanele care au părăsit timpuriu școala.

Tipuri de sub-acțiuni:

 • informare, consiliere și orientare potențiali beneficiari, pentru conștientizarea beneficiilor și optarea informată pentru participarea la Program;
 • înscriere și participare la programe ADS flexibile, inclusiv diversificarea modulelor de pregătire profesională și a formelor de organizare a activităților de învățare (de exemplu, online);
 • furnizare servicii suport personalizate pentru susținerea participării la programul ADS, pentru diminuarea riscului de părăsire a programului înainte de finalizare (de ex. servicii de transport/decontare transport, asigurare hrană, servicii de îngrijire pentru persoane dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale, materiale educaționale, sprijin material pentru situații de urgență etc.);
 • informare, consiliere și orientare școlară și profesională a cursanților, pentru identificarea realistă a alternativelor de acțiune la finalizarea programului ADS: continuare studii, continuare pregătire în sistemul de formare profesională a adulților, ocupare loc de muncă etc.;

3.v.4. Intervenții pentru învățământul terțiar

 • Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ subreprezentate de studenți

Tipuri de sub-acțiuni:

 • sprijin pentru studenții cu risc de abandon (burse sociale, facilitarea participării la burse ale locurilor de muncă, acordarea unor pachete de sprijin: cazare și masă gratuite, decontare transport );
 • sustinerea unor activități specifice în cadrul centrelor de consiliere și orientare în carieră (sesiuni, tabere, training-uri, workshop-uri, etc)
 • servicii de consiliere relevante, mentorat, inclusiv cu studenti voluntari din ani mai mari, tutoriat;
 • granturi pentru universități pentru dezvoltarea capacitații de sprijinire a studenților cu risc de abandon prin operaționalizarea mecanismelor instituționale de monitorizare a nevoilor studenților în cadrul centrelor de consiliere și orientare profesională, precum și acordarea serviciilor de sprijin studenților.
 • Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studii universitare

Tipuri de sub-acțiuni:

 • acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru: organizarea unor programe dedicate de pregătire și facilitare a tranzitiei la învățământul superior cu posibilitatea de a identifica copiii la risc de a nu finaliza cu absolvirea examenului de bacalaureat și susținerea acestora cu programe remediale și de suport, programe adecvate de suport educațional și social; inclusiv prin parteneriate pentru oferire servicii educaționale adaptate categoriilor de elevi în risc, între licee, universități și alți actori relevanți pentru sistemul de educație;
 • implementare sistem de stimulare a universităților pentru a realiza acțiuni specifice în vederea atragerii elevilor din grupuri defavorizate (caravane, cursuri demonstrative în școlile din mediul rural, materiale de informare cu privire la facilitățile sociale pentru studenți etc.)
 • sprijinirea inițiativelor de accesibilizare a universităților, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice pentru admiterea studenților cu dizabilități la programele universitare (ghid de admitere, plaftormă online etc).

Prioritatea 4 – Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

4.iv.1. Operațiuni orizontale

 • Dezvoltare de resurse educaționale deschise (RED) și alte resurse moderne de învățare pentru elevi, studenți, profesori și echipele manageriale, cu ajutorul noilor tehnologii, inclusiv pentru elevii/studenții din grupuri vulnerabile (elevi/studenți cu dizabilități/ CES, elevi/studenți care provin din medii dezavantajate socio-economic, elevi/studenți romi etc.)
 • Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale (recunoașterea competențelor dobândite în aceste contexte), pentru o mai bună integrare pe piața muncii.
 • Măsuri privind asigurarea calității educației pentru toți, în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitale etc.) și societății
 • elaborarea/ revizuirea standardelor de calitate în educație și formare (pentru creșterea calității și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața muncii);
 • creșterea relevanței, dezvoltării și adaptării permanente a curriculumului național la nevoia de competențe a pieței muncii, la provocările progresului tehnologic, la nevoia societății, precum și la nevoile de învățare ale elevilor;
 • acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru dezvoltarea și aplicarea de mecanisme dedicate de monitorizare si evaluare a calității și a caracterului incluziv al educației și formării profesionale (inclusiv prin: creșterea relevanței autoevaluării, a evaluării externe, implicarea în procesul de monitorizare și evaluare a factorilor interesaţi – elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității – și colectarea feedback-ului acestora)
 • dezvoltarea și finanțarea măsurilor de suport în vederea asigurării formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor transversale și a asigurării succesului școlar (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching, educație pentru dezvoltare durabilă, educație pentru patrimoniu etc.);
 • programe de formare inițială și continuă a personalului didactic (inclusiv prin programe de conversie/reconversie profesională), cu accent pe didactica specialității, dobândirea competențelor lingvistice/ digitale/ antreprenoriale, a competențelor specifice și transversale;
 • Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație, în acord cu interesele elevilor/studenților, cât și cu nevoile pieței muncii

Tipuri de acțiuni:

 • dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de CJRAE/ CMBRAE/ Centrele de orientare si consiliere (formarea personalului, asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor, platformelor digitale și a altor materiale necesare, diversificarea serviciilor oferite, etc);
 • cooptarea angajatorilor, partenerilor sociali si organizațiilor nonguvernamentale, în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum şi implicarea rețelelor alumni în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a noilor absolvenți şi a monitorizării integrării acestora pe piața muncii;
 • dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere, coaching individual, îndrumare și evaluări vocaționale pentru elevii și familiile acestora (părinți, tutori), pentru o realistă identificare a intereselor și ariilor de performanță ale elevilor, a opțiunilor de continuare a studiilor și a planului de carieră, pentru asigurarea relevanței pregătirii socio-profesionale.
 • Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu abilități înalte: desfășurarea de activități de scouting/ identificare de copii cu abilități înalte, susținerea echipelor/centrelor educaționale de excelență, cercetare și inovare dedicate descoperirii și dezvoltării abilităților copiilor cu potențial înalt; formare mentori în educație de excelență, dezvoltare/aplicare modele de instruire personalizată care să asigure dezvoltarea inteligentă a copiilor și tinerilor cu potențial înalt; încurajarea și finanțarea unor proiecte unice și inovative, măsuri de acompaniament stimulativ: tabere si excursii cu scop educativ (seminarii tematice, vizite la muzee, spectacole etc), susținerea participării la diverse activitati artistice (dans, muzica, pictura, teatru etc.), inclusiv burse de excelență și sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte etc), burse pentru studii care valorifică talente.
 • Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+ prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+, pentru instituțiile cu acreditare, în scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională
 • Creșterea gradului de bună guvernare a instituțiilor de învățământ (preuniversitar și superior) și de participare a elevilor și studenților în procesele decizionale

Tipuri de sub-acțiuni:

 • Dezvoltarea unei culturi a transparenței în unitățile de învățământ;
 • Eficientizarea managementului unităților de învățământ (elaborarea unei strategii privind eficientizarea managementului; dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice cu funcții de conducere, îndrumare și control; pilotarea unor sisteme noi de management școlar și universitar, precum și elaborarea ulterioară a unor ghiduri de bună practică; dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și private);
 • Dezvoltarea formelor asociative ale elevilor și studenților, în vederea creșterii gradului de implicare a elevilor și studenților în procesele de luare a deciziilor la nivel central, local, precum și în instituțiile de învățamânt;

4.iv.2. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal)

 • Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor

Tipuri de acțiuni:

 • dezvoltare/ revizuire/ diversificare curriculum la decizia școlii (inclusiv materiale suport pentru implementare și evaluare) și a curiculumului bazat pe competențe, cu implicarea activa a elevilor/părinților/ reprezentanților legali/ tutorilor;
 • dezvoltare parteneriate între unități de învățământ și agenți economici/ organizații publice și private relevante,
 • elaborarea de ghiduri metodologice, în contextul predării – învățării – evaluării centrate pe competențe, care să integreze învățarea față în față cu învățarea online/la distanță
 • crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale, echipamente, dotarea unităților școlare cu sisteme de teleșcoală și învățământ deschis la distanță etc.), pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor (în mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale), pentru asigurarea premiselor formării profesionale în acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană.
 1. iv.3. Intervenții pentru învățământul terțiar
 • Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii

Tipuri de acțiuni:

 • programe de dezvoltare a competențelor studenților, conform nevoilor pieței muncii;
 • programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi simulate, târguri IS, programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și cu cele ale studenților, etc);
 • granturi pentru finanțarea unor scheme de antreprenoriat (de tipul start-up students);
 • încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la potențiali angajatori, programe de internship/ programe de învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă;
 • Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea agenților economici, organizatiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii

Tipuri de acțiuni:

 • dezvoltarea programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate profesionale, școli doctorale interdisciplinare inclusiv în domeniile de specializare inteligentă;
 • adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare) la solicitările pieței muncii, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă;
 • desfășurarea de programe de formare, în parteneriat cu agenți economici locali sau regionali și organizații de CDI, în baza unor nevoi identificate în piața muncii;
 • atragerea de studenți/doctoranzi/postdoctoranzi în domeniile relevante pentru piața muncii, prin diverse mecanisme: burse, susținere mobilități etc, inclusiv prin sinergii cu programul Orizont Europa-MSCA (burse individuale Marie Sklodowska-Curie);
 • susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale și postdoctorale în domeniile de specializare inteligentă;
 • dezvoltarea de cursuri deschise, online, platforme e-learning pentru competențe cerute de către piața muncii.
 • Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului superior, în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia

Tipuri de acțiuni:

 • sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România are lipsă de specialiști;
 • granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități europene/universități care doresc să acceadă la astfel de rețele (mobilități studenți, proiecte colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, programe cu dublă specializare/programe în cotutelă „joint degree”, proiecte „twining”, etc).

Prioritatea 5 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

5.iv.1.Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la nivel de sistem

Tipuri de sub-acțiuni:

 • formarea actorilor relevanți, care contribuie la implementarea mecanismului, de la nivel regional/ județean/ local;
 • colectarea permanentă și consecventă a datelor; dezvoltarea și gestionarea bazei de date electronice a contractelor de parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire practică a elevilor, la operatorii economici, pentru fundamentarea deciziilor privind actualizări/modificări legislative/ metodologice și a unor măsuri de îmbunătățire a relațiilor parteneriale).

5.iv.2. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de muncă (WBL), pentru asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor

Tipuri de sub-acțiuni:

 • formarea monitorilor de calitate;
 • dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor specifice;
 • formarea personalului didactic din IPT, ISJ și al operatorilor economici pentru asigurarea calității învățării la locul de muncă;
 • vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă, la operatorii economici parteneri ai unităților de învățământ care furnizează componenta de învățare la locul de muncă;
 • elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea monitorizării calității învățării la locul de muncă, în companiile partenere;
 • dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor economici implicați în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual care să asigure spațiile, tehnologiile și personalul calificat, pe principalele sectoare/zone cu necesități și capacități în domeniu;

5.iv.3. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională inițială, relevant pentru piața muncii, prin implicarea mediului de afaceri și partenerilor sociali, în vederea creșterii relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor, pentru piața muncii

Tipuri de sub-acțiuni:

 • formarea personalului didactic, al ISJ, al operatorilor economici, pentru asigurarea calității evaluării rezultatelor învățării;
 • elaborarea unui Ghid pentru evaluarea rezultatelor învățării, în vederea certificării calificării profesionale;
 • asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale.

5.iv.4. Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT

Tipuri de sub-acțiuni:

 • stagii de formare pentru dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al disciplinelor/modulelor;
 • extinderea sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor parteneriale între școlile din IPT;
 • dezvoltarea și implementarea unui mecanism de recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială, ducând inclusiv la creșterea atractivității IPT.

5.iv.5. Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării din învățământul secundar în învățământul terţiar non universitar, pentru flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor și facilitarea accesului pe piața muncii

5.iv.6. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, studenților și personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile

Tipuri de sub-acțiuni:

 • dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru specializări din domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, robotica, 3D printing, etc.), care susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde;
 • formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale în raport cu realitățile tehnologice ale operatorilor economici, precum și formarea tutorilor desemnați din partea operatorilor economici, pentru dezvoltarea competențelor pedagogice, didactice și metodice, în lucru cu elevii și studenții;
 • formarea personalului didactic asociat (specialiști din partea operatorilor economici, care urmează module de formare pe teme de metodica și didactica specialității);
 • formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic, în marketingul ÎPT, relaționare cu piața muncii, management financiar și atragere de resurse etc., organizarea de workshop-uri pentru dobândirea de competențe cheie de planificare strategică instituțională pentru elaborarea obiectivelor, a țintelor strategice, a acțiunilor și a rezultatelor cât și pentru identificarea, monitorizarea și elaborarea strategiilor integrate de evaluare a îndeplinirii obiectivelor.;
 • finanțarea stagiilor de practică, pentru sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor și studenților;
 • formarea personalului didactic din ÎPT, în domeniul dezvoltării integrate a competențelor transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale;
 • dezvoltarea/ implementarea programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale elevilor și studenților;
 • organizarea de târguri ale firmelor de exercițiu, și concursuri antreprenoriale (precum competiţa Business Plan și certificarea Marca de calitate) bazate pe proiecte cu aplicare practică, în colaborare cu agenții economici;
 • elaborarea standardelor de dotare a unităților de învățământ în raport cu standardele aferente calificării pentru o formare profesională de calitate;
 • îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și dotarea, printr-un program național a „atelierelor școală” cu mijloace didactice și echipamente, în concordanță cu standarde de dotare pentru calificările din formarea profesională inițială, pentru facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii;
 • sprijinirea operatorilor economici care furnizează componenta de învățare la locul de muncă pentru asigurarea spațiilor și tehnologiilor adecvate „atelierelor școală”, precum și a personalului calificat în domeniu, prin finantarea costurilor asociate organizării participării elevilor la învățarea la locul de muncă;
 • dezvoltarea de auxiliare curriculare în format digital (softuri educaționale, resurse educaționale deschise), împreună cu mediul economic și partenerii sociali).
 • elaborarea de ghiduri metodologice, în contextul predarii – învățării – evaluării la distanță, centrate pe competențe , care să integreze învățarea față în față cu învățarea online/la distanță

5.iv.6. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE, inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere, diriginți), pentru îmbunătățirea accesului informat la programe de educație și formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale.

5.iv.7 Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim dual pentru calificările profesionale de nivel 4 și 5.

 • dezvoltarea unei metodologii privind organizarea de programe de educație profesionale în regim dual de nivel terțiar, inclusiv o procedură de admitere integrată.
 • formarea cadrelor didactice și a tutorilor din cadrul operatorilor economici. pentru a permite derularea de programe de IPT la nivel terțiar.
 • asigurarea de burse pentru studenții din cadrul programelor de ÎPT de nivel terțiar în primii ani de derulare

 

5.v.1.Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru elevii din grupuri sau medii defavorizate (aparținând etniei romă, persoanelor cu dizabilități sau deficiențe sau din mediul rural etc.), pentru creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională

5.v.2 Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT

Tipuri de acțiuni:

 • identificarea nevoilor educaționale specifice ale elevilor din grupurile vulnerabile și centrarea pe elev a demersului educațional;
 • formarea personalului didactic pentru individualizarea învățării și utilizarea de tehnici didactice inovative, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate/cu dizabilități;
 • extinderea/ generalizarea intervențiilor complementare de sprijin, pentru elevii din grupuri vulnerabile (programe de sprijin individualizat).

5.v.3. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (inclusiv pentru persoane care au în grijă copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate), pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.

Tipuri de sub-acțiuni:

 • acțiuni de informare-conștientizare, desfășurate în rândul:
 1. a) actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile și
 2. b) întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică, servicii de consiliere, educație parentală).

5.v.4. Dezvoltarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe:

Tipuri de sub-acțiuni:

 • dezvoltarea de Resurse Educationale Deschise pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe;
 • dezvoltarea unui ghid de bune practici pentru cadre didactice pentru dezvoltarea competențelor cheie în educație remedială, literație, numerație
 • asigurarea condițiilor suport necesare pentru derularea programelor remediale (masă caldă, transport pentru elevi, materiale didactice, etc.

5.v.5. Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile acreditate, în scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională (sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru ÎPT)

Prioritatea 6 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

6.i.1. Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din grupuri dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii, în complementaritate cu serviciile de management de caz acordate pentru comunitățile marginalizate finanțate prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială,  inclusiv campanii de informare cu privire la beneficiiile oferite de înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, de obținerea unei calificări profesionale și/sau a unui loc de muncă.

6.i.2 Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului profilării, prin:

 • servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz);
 • servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/ integrare pe piața muncii/activare;
 • programe de formare profesională/ ucenicie la locul de muncă/ stagii/ alte programe de pregătire (a doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe;
 • servicii de evaluare și certificare a competențelor obținute în contexte informale sau nonformale;
 • furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de persoane dezavantajate în piața muncii;
 • măsuri de dezvoltare de competențe necesare inserției pe piața muncii pentru sportivii la final de carieră, care nu au nicio altă ocupație/meserie certificată
 • pachete de măsuri pentru stimularea mobilității, inclusiv pentru relocare
 • acordarea de granturi furnizorilor de servicii suport de integrare pe piața muncii dimensionate în funcție de perioada pentru care persoana rămâne ocupată (cel puțin 6 /12 luni după semnarea unui contract de muncă);

6.i.3 Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră, care să cuprindă printre altele și următoarele acțiuni:

 • identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație sezonieră prin inițierea de studii;
 • identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere și a celor ocupate în agricultura de subzistență, motivarea acestora prin acțiuni specifice;
 • proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu comunitate locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, etc), inclusiv cu diaspora în perspectiva migrației de întoarcere;
 • furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform acțiunii 5.i.2.

6.iii.2. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie

6.iiibis.1. Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă în activitățile /sectoarele economice afectate de probleme sistemice generalizate (ex. pandemia COVID – 19):

 • sprijin pentru persoanele care se află în șomaj tehnic ca urmare a declarării situațiilor de urgență/alertă (ex. pandemia COVID – 19), inclusiv subvenții;
 • sprijin pentru întreprinderile a căror activitate este afectată direct/indirect ca urmare a declarării situațiilor de urgență /alertă (ex. pandemia COVID – 19), inclusiv subvenții;
 • subvenții acordate profesioniștilor și celor care au încheiate convenții individuale de muncă în cazul reducerii activității Ex. programe de muncă redusă sau programe flexibile de muncă de tipul „Kurzarbeit”)
 • facilitarea procesului de outplacement, respectiv tranziția către noi locuri de muncă a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați, inclusiv prin programe de formare care să asigure reconversia profesională, coaching individual, îndrumare și evaluări vocaționale în perioadele de tranziție în carieră, care să susțină alegerea corectă a unui nou parcurs profesional și efectuarea unui plan de carieră.
 • sprijin pentru participarea la programe de formare care vizează îmbunătățirea abilităţilor de bază şi transversale, a competențelor antreprenoriale, precum și evaluarea și certificarea competențelor obținute în contexte informale sau nonformale;
 • sprijin pentru îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii (ex. practici pentru integrarea/ adaptarea noilor angajați la locul de muncă, mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competenţelor etc);

6.iiibis.2. Măsuri active de ocupare pentru persoanele care urmează să fie disponibilizate/ concediate prin măsuri de outplacement, precum: consiliere/ orientare/ couching în vederea identificării celor mai bune soluții cu privire la parcursul profesional, programe de reconversie profesională/ de formare, plasare pe piața muncii etc.

6.iiibis.3. Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a celor de tip IMM, pentru crearea unor condiții de muncă adaptate menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic şi social și pentru reducerea absenteismului:

 • Dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici sau pentru prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și „verzi” în întreprinderi, practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici.

6.iiibis.4. Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la rolul activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

6.iiibis.5. Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi.

Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială  

 7.i.1 Dezvoltarea unor structuri colaborative/ participative, cu rol în:                                                                                                                   promovarea, sensibilizarea (outreach) și conștientizarea publicului cu privire la antreprenoriat, antreprenoriatul social și economia socială (de ex. organizare conferințe, forumuri, reuniuni și de evenimente de recunoaștere publică a modelelor de antreprenoriat social de succes etc.), monitorizarea și evaluarea evoluției  economiei sociale în România;  sprijinirea entităților de economie socială etc.

7.i.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, programe de formare în management de proiect programe de formare pentru administratorii schemelor de antreprenoriat etc), inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate.

7.i.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri

7.i.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack).

7.i.5. Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la creșterea potențialului economiei sociale prin sprijinirea dezvoltării rețelelor, federațiilor, uniunilor, consorțiilor de întreprinderi sociale și a centrelor de resurse ale acestora și a acțiunilor lor de promovare a conceptelor de economie socială și întreprinderi sociale, sau prin realizarea de studii, analize sau colectare periodică de date cu privire la potențialul de dezvoltare sau la impactul economic și social pe care îl au întreprinderile sociale și utilizarea acestora pentru cercetare și crearea unui cadru favorabil dezvoltării (observator național al economiei sociale, promovare marcă socială etc.).

7.i.6. Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ inovare/scalare/ extindere/ de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale.

7.i.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, inclusiv programe de pregătire a resurselor umane din cadrul acestor entități și sprijin pentru digitalizarea activității.

7.i.8. Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inserție pentru insertia socio-profesionala a lucrătorilor defavorizați – contracte de muncă subvenționate pe perioade cuprinse între 6 – 24 luni cu plasarea pe piața muncii la finalul perioadei, cu servicii de acompaniere socio-profesională și sociale.

 Prioritatea 8 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii

 8.ii.1. Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a informatiilor din piata muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind:

 • colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața muncii, în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii relevanți;
 • elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe;
 • adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe identificate;
 • Implementarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților sistemului de învățământ
 • creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, formare continuă;
 • evaluarea politicilor și revizuirea în consecință.

8.ii.2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare

 • Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor.
 • Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin:
 • Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective, etc.;
 • Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri / workshop-uri / conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza revitalizării contractelor colective de muncă sectoriale;
 • Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial sau regional.;
 • Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul social, indiferent de nivel;
 • Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu care se operează în contextul Semestrului European și Pilonului European al Drepturilor Sociale, inclusiv prin derularea unor activități de cercetare relevante;
 • Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European;
 • Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare (instrumente de lucru / procedurarea și standardizarea activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, adaptare tematici europene în dialogul social național).
 • Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework agreements)
 • Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile bipartite).

Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)

9.iv.3.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin:

 • dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de către furnizorii de formare profesională a adulților autorizați;
 • dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor privind formarea profesională a adulților;
 • formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților;
 • îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare.

9.iv.4. Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională și a infrastructurii necesare monitorizării și raportării situației privind formarea profesionala a adulților în România, inclusiv prin formarea profesională a personalului, specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe.

9.iv.5. Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile, prin:

 • programe de actualizare/ dezvoltare a competențelor profesionale ale formatorilor/ instructorilor în domeniul de activitate în care lucrează;
 • efectuarea de stagii la angajatori din domeniul respectiv;
 • programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de formare pentru coordonatorii de ucenicie.

9.iv.6. Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii.

9.v.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin acțiuni precum:

 • informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A doua șansă;
 • înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire profesională;
 • furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.);
 • informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin continuarea studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională a adulților etc.).

9.vi.1. Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții prin formarea unor atitudini favorabile învățării, inclusiv prin consiliere și orientare și prin campanii de informare și conștientizare adresate potențialilor formabili și angajatorilor.

9.vi.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea personală și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv prin:

 • finanțarea participării (acoperirea taxelor și a costurilor de participare) la programe LLL, în special a celor de formare pentru creșterea nivelului competențelor digitale;
 • finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

9.vi.2. Extinderea și diversificarea oportunităților/ ofertei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții, prin:

 • sprijinirea înființării și funcționării centrelor comunitare de învățare permanentă (CCIP), inclusiv prin asigurarea resurselor umane și a resurselor materiale necesare, care să răspundă nevoilor de formare identificate la nivelul comunităților și continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
 • sprijinirea parteneriatelor între furnizori de formare (din învățământul secundar și terțiar) și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru dezvoltarea și implementarea unor programe de formare continuă (în special în domeniile de specializare inteligentă) care să răspundă nevoilor de competențe identificate la nivelul sectoarelor economice; acțiunea poate să includă și autorizarea unităților de învățământ și a instituțiilor de învățământ superior ca centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

9.vi.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru educația adulților prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.

8.vi.4. Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informal pentru facilitarea mobilității în ocupare a forței de muncă.

9.vi.5. Implementarea programului „Pachet de bază” care include 3 servicii:

 • servicii de orientare în carieră și consiliere profesională;
 • servicii de evaluare a competențelor deținute;
 • programe personalizate de dobândire a competențelor de limba română, matematică, competențe IT de bază, calificare de nivel 1 sau/și 2 și certificare.

9.vi.6. Implementarea programului „Ține pasul” care vizează programe de actualizare a competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide și a apariției de noi competențe, însoțite de serviciile de consiliere profesională.

9.vi.7. Dezvoltarea de clustere de angajatori și furnizarea de programe de formare colaborativă, pentru progresul în carieră al angajaților, care poate să includă următoarele servicii:

 • servicii de orientare în carieră și consiliere profesională;
 • programe de dobândire a competențelor profesionale și transversale care permit evoluția în carieră;
 • dezvoltarea competențelor relaționale

9.vi.8. Implementarea programului „Acces digital pentru toți” care vizează programe de dobândire a competențelor digitale, structurate pe niveluri (inițiere, intermediar, avansat), precedate de o evaluare a nivelului de competențe digitale.

9.vi.9. Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile identificate de angajatori pentru a putea răspunde provocărilor din domeniul de activitate: calificare / recalificare/ specializare, participarea la programe de formare internaționale

 

 

Continuare

Camera Deputaților

Sinteză - Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027

Calendar articole

septembrie 2023
LMaMiJVSD
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Articole de interes