Social Media

Finanțări

Granturi de maxim 200.000 Euro pentru afaceri ne-agricole la țară. Info la zi

Fonduri nerambursabile pentru investiții private în producție, turism, mediu, IT, sănătate și asistență socială. Toate în mediul rural. Care vor fi condițiile accesării lor?

Publicat

pe

Sumele primite de antreprenorii Start-Up Nation braşoveni se apropie de 5 milioane euro

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AFIR a pus în consultare publică ghidul pentru Submăsura 6.4. Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole – sesiunea 2021 din cadrul PNDR – Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

Găsiți mai jos principalele informații din ghidul consultativ cu privire la regulile de accesare și punctajul pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri UE, inclusiv ce ar trebui să conțină dosarul finanțării.

La final sunt o serie de informații dedicate turismului rural, unul dintre domeniile economice eligibile.

Buget și ajutor nerambursabil:

Bugetul submăsurii 6.4. pentru 2021-2022 este de 100 milioane euro.

Ajutorul nerambursabil va fi:

  • Minim 10.000 Euro și maxim 200.000 Euro / proiect
  • Producție: maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului
  • Alte domenii eligibile: maximum 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului
  • Contribuția proprie și cheltuielile ne-eligibile se suportă de către firma beneficiară
  • Nu este necesară dovada disponibilității cofinanțării la momentul depunerii proiectului (dosarului de finanțare)
  • După aprobarea proiectului se poate solicita un avans dar pentru aceasta este nevoie de garanții bancare

Cine poate solicita ajutorul nerambursabil?

 • Persoane juridice: Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici din mediul rural
  • existente sau
  • nou-înfiinţate (start-ups)
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici

Unde se va desfasura investiția / activitatea firmei solicitante?

 • Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural
 • punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural.
 • Această condiţie va fi menţinută pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (2 sau 3 ani) şi monitorizare a proiectului(5 ani).

În ce sectoare economice se poate investi?

 • Sunt eligibile investițiile în Codurile CAEN menționate în Anexa 7 și Anexa 8 la Ghidul Solicitantului.
 • Proiectele pot propune activități aferentemai multor coduri CAEN eligibile (între unul și cinci) dacă se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

Câteva exemple de sectoare/ proiecte eligibile:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

 

Criterii de selecție pentru care proiectele primesc punctaj în competiția pentru fonduri nerambursabile

5 puncteÎntreprinderi existente agricole care se diversifică spre domenii economice neagricole

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol

Activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/Registrul agricol (la Primărie) cu cel puţin 12 luni consecutive înainte de depunerea Cererii de Finanțare iar veniturile obținute din activitatea agricolă trebuie să reprezinte cel puțin 50% din total veniturilor din exploatare în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare.

 

10 puncte – Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) – se verifică codul CAEN scorat

 

10 puncte – Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate – de exemplu: automatizarea producţiei, crearea de platforme proprii pentru vânzări on-line, etc.

Sau

5 puncte – Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizării din Anexa 7

 

10 puncte – Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția mediului.

Sau

5 puncte – Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiuni de protecția mediului, conform prioritizării din Anexa_7 (ex: reciclare, fabricare peleți etc.)

 

25 puncte – Proiecte ce vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanța negativă.

Sau

20 puncte – Alte activități de producție.

 

Maxim 15 puncte – Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat (Localitățile se identifică în listă – Anexa 9)

sau

Maxim 10 puncte – Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat ((Localitățile se identifică în listă – Anexa 9)

 

10 puncte – Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani

Sau

5 puncte – Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an

 

10 puncte – Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR

 

5 puncte –  proiectele care include documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)

 

Important – estimarea punctajului proiectului (pre-scoring)

 • Este esențială simularea punctajului pe care un proiect il poate obține, încă din faza deciziei de a solicita finantare nerambursabila sau nu
 • Nu este nici pe departe suficienta indeplinirea criteriilor de eligibilitate; intrucat fondurile sunt limitate iar competitia pentru aceste fonduri va fi extrem de mare, punctajul posibil de obtinut trebuie estimat realist si maximizat, de asemenea, tot realist; e recomandabila decizia de a solicita finantare corelata cu punctajul posibil de obtinut;
 • Nu exista o cale de a sti de acum care va fi pragul de punctaj sub care fondurile se vor epuiza;
 • Depunerea proiectelor se va realiza, după deschiderea sesiunii de finanțare, în etape lunare, doar pentru proiectele care si-au autoevaluat un punctaj peste pragul de calitate anuntat de AFIR pentru luna respectiva (ex ipotetic: in luna august, se vor depune proiecte cu punctaj intre 85 si 100, septembrie între 70 si 85, etc)

 

Ce cheltuieli se pot face în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri UE?

 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 • mijloace de transport specializate aferente codului CAEN al investiției:
  • Ambulanță umană; Autospecială pentru salubrizare; Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat); Mașină de măturat carosabilul; Auto betonieră; Autovidanjă; Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat); Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
  • Achiziţia de ambarcaţiuni este permisă doar pentru proiecte prin care se finanţează codurile CAEN: 5520, 5530, 7721, 9312, 9329: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele; ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete); ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip bărca cu motor şi bărca cu vele şi motor destinate transportului turiştilor la şi de la locurile de pescuit, şi pe canalele de navigaţie şi lacurile interioare;
 • cheltuielile privind costurile generale ale proiectului – studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu fezabilitate, documentație obținere avize, proiect tehnic, consultanță, coordonarea și supervizarea execuției și recepției lucrărilor (maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj)

Cheltuieli ne-eligibile (exemple importante)

 • Achiziția de terenuri, TVA-ul, echipamentele second hand, materia primă/consumabilele, salarii, dobânzi la credite de cofinanțare

 

Conținutul Dosarului de finanțare care se depune în vederea obținerii finanțării:

 • Cererea de finanțare
 • Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-montaj
 • Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (dacă e cazul)
 • Situaţiile financiare – bilanț. precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)
  • În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.
  • Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.
 • Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor:
  • Cu lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj: acte proprietate privată, concesiune, superficie si extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară
  • Care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  dreptul de proprietate privată,  dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct; dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; împrumutul de folosință (comodat); dreptul de închiriere/locațiune.
 • Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole – dacă e cazul.
 • Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).
 • Documente care atestă forma de organizare a solicitantului (la societățile agricole și cooperativele agricole)
 • Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis
 • Certificat de urbanism pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestorapentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.
  • În cazul în care prin Certificatul de urbanism regimul tehnic al terenului impune întocmirea unei documentaţii de urbanism P.U.D. sau P.U.Z., acestea trebuie să fie aprobate la data depunerii Cererii de finanţare şi vor fi adăugate în câmpul „Alte documente”.
 • Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de Direcția Autorizare în Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.
 • Certificat de clasificare eliberat de Direcția Autorizare în Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/ 2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/ extinderii).
 • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate”,
 • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)
 • Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului).
 • Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea – dacă e cazul.

Document emis de APM pentru proiect (după caz):

 • Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare, emisă de APM județean pentru proiect

Acest document va fi depus la momentul depunerii Cererii de finanțare în situația în care solicitantul își propune îndeplinirea criteriului de selecție 9.1 Solicitanții au depus la depunerea cererii de finanțare documentația pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

 • Acord de mediu emis de APM județean, dacă este cazul.
 • Alte documente, după caz (ex: Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, dacă e cazul).

 

Informații importante pentru firmele care solicită fonduri nerambursabile pentru turism rural:

 • Sunt eligibile:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Se vor respecta prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping.
 • În cadrul structurilor de cazare de tip camping se pot organiza tabere școlare, tematice etc. Cazarea participantilor se va face în căsuțe sau căsuțe și bungalow;
 • Campingul poate asigura servicii de cazare în:
  • corturi;
  • corturi şi căsuțe de tip camping;
  • la cele de mai sus se poate adăuga un bungalow și/ sau spații de campare pentru rulote;
 • Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini;
 • În cadrul perimetrului campingului, atat pentru activitatea de organizare tabara cat si pentru activitatea de camping, se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar
 • Dacă activitatea de camping propune prin proiect si un bungalow, este necesar ca proiectul să includă atât casuţe cât şi locuri de campare.
 • In cazul în care prin proiect se propune construirea unui bungalow aferent activităţii de camping sau tabere, numărul total al locurilor de cazare în corturi şi căsuțe trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow;
 • Se va preciza obligatoriu în Studiul de fezabilitate nivelul de confort al structurii de primire turistice, în conformitate cu ordinul OANT 65/ 2013, cu modificările și completările ulterioare;
 • Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic
 • Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote
 • Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.

Definiții utile:

Bungalow – structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de regulă din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acesta poate fi construit şi din zidărie. Este amplasat în perimetrul campingurilor.

Camping – strutură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să își pregătească masa și să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.

Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse (maximum 4 locuri), realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu.

 

 

Continuare

Camera Deputaților

Granturi de maxim 200.000 Euro pentru afaceri ne-agricole la țară. Info la zi

Calendar articole

iunie 2021
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes