Social Media

Comunicate de Presă

O lege mai bună a adopțiilor. Șansa de a face bine împreună!

Publicat

pe

adoptii

06.11.2018

În data de 25 septembrie 2018 Guvernul României a depus în Parlament un proiect de lege care conține o serie de îmbunătățiri menite să stimuleze adopția internă, să urgenteze declararea adoptabilității copiilor și să facă mai flexibilă procedura de evaluare și pregătire a adoptatorilor.

Textul proiectului de lege inițiat de Guvern: https://senat.ro/Legis/PDF/2018/18L606FG.pdf
Expunerea de motive: https://senat.ro/Legis/PDF/2018/18L606EM.pdf

Sintetizăm mai jos propunerile Guvernului:

 Declararea mai rapidă a adoptabilității copilului:

• eliminarea prevederilor legale referitoare la căutarea rudelor până la gradul IV;

• investirea managerului de caz cu posibilitatea de a stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege;

• Obligaţia directorului DGASPC de a controla trimestrial modul în care personalul din subordine respectă dispoziţiile legale;

• introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea atribuției de urmărire a evoluției copilului de către director (amendă între 2000 lei -3500 lei).

 Flexibilizarea procedurii de evaluare și pregătire a adoptatorilor:

  • • Extinderea duratei de valabilitate a atestatului de persoană/familie aptă să adopte de la 2 ani, cât este în prezent, la 5 ani.
    • Eliminarea obligativităţii legalizării unor documente (certificatele de naștere, căsătorie) care se anexează cererii de încuviințare a adopției.

Facilități acordate familiei adoptatoare:

  • • Asigurarea unor indemnizații lunare celor care adoptă copiii din categoria ”greu adoptabili” (tristă denumire). Acestea se plătesc până când copiii împlinesc vârsta de 18 ani.
    • decontarea sumelor care reprezintă cheltuielile efectuate pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării/reabilitării copilului, în limita sumei de 1500 RON pe an.
    • decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate de familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/adoptatorilor, în limita sumei de 200 de lei/zi/persoană.

Vineri, 2 noiembrie 2018, am avut la Brașov două runde de consultări pe tema îmbunătățirii legislației.

Ca urmare discuțiilor de vineri, am decis în foarte scurt timp (luni, 5 noiembrie 2018) să depunem și susținem, la Senat (comisia juridical), o primă serie de amendamente, împreună cu deputata independent Oana Bîzgan. Ulterior, când proiectul va intra la Camera Deputaților, vom face încă o serie de propuneri . Suntem convinse că un număr covârșitor de colegi senatori și deputați vor susține, poate chiar își vor asuma unele propuneri.

 Iată ce propunem noi ca amendamente:

Legea nr. 274/2004 privind procedura adopției

Articol modificat:

Art.18

(81) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare poate beneficia, la cerere, de modificarea criteriilor de potrivire inițială, de includerea soțului pe atestat, precum și de actualizarea informațiilor din raportul final de evaluare. Modificarea atestatului poate interveni de maxim două ori de-a lungul perioadei de valabilitate.

Motivare:
Dat fiind faptul că, în practică, persoanele sau familiile adoptatoare devin mai flexibile cu privire la criteriile inițiale sau apar alți factori de natură să schimbe situația inițială (apare o grupă de frați, intervine căsătoria, etc), pentru a crește gradul de adoptabilitate a copiilor și pentru simplificarea procedurii, propunem ca aceste persoane să fie scutite de la reluarea procesului de obținere a unui nou atestat, prin simpla modificare a lui.

 Articol modificat:

Art.18

(111) Prin excepție de la alin. (11), valabilitatea atestatului nu încetează de drept odată cu rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției dacă în perioada de 5 ani a atestatului adoptatorul sau familia adoptatoare solicită demararea unei adopții suplimentare. Modificarea atestatului poate interveni de maxim două ori de-a lungul perioadei de valabilitate.

Motivare:

Din moment ce valabilitatea inițială a atestatului este de 5 ani, iar persoana/ familia adoptatoare vrea să mai adopte un copil sau mai mulți în acest interval, îndeplinind în continuare garanțiile morale, propunem această exceptare de la expirarea atestatului. Singura reevaluare care ar trebui să fie făcută este cea a condițiilor materiale.

Articol modificat:

Art.28

(1) Managerul de caz stabileşte adopţia ca finalitate a planul individualizat de protecţie dacă:
a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
b) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive imputabile părinţilor nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
c) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti nu au putut fi găsiţi;
d) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia.
e) părinții firești își exprimă consimțământul la adopție imediat după părăsirea copilului. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la exprimarea consimțământului la adopție de către părinții firești.

Motivare:

Unii părinți își exprimă de la început intenția de a rupe legătura cu copilul, prin părăsirea acestuia în unitățile medicale sau prin refuzarea depunerii eforturilor necesare reintegrării copilului în familie. Pentru ca acesta din urmă să aibă mai repede șansa la o dezvoltare armonioasă în cadrul unei familii, propunem ca stabilirea adopției ca finalitate a planul individualizat de protecţie să poată fi făcută în 30 de zile de la declarația părinților în acest sens. De asemenea, acesta ar fi un stimulent pentru părinții firești de a nu mai fugi din maternități, ci din contră, vor putea să declare și să-și asume implicit, de la început, că nu vor să mai aibă legături cu copilul.

Articol modificat:

Art.28

(2) În termenele prevăzute la alin. (1) lit. a) – c), direcția are obligația să facă demersurile necesare identificării și contactării părinților firești, să-i informeze periodic asupra locului în care se află efectiv copilul, asupra modalităților concrete în care pot menține relații personale cu acesta, precum și asupra demersurilor pe care părinții firești trebuie să le realizeze pentru reintegrarea copilului în familie.

Motivare:

Considerăm oportună eliminarea posibilității integrării copilului la rude care, de cele mai multe ori nici nu știau de existența acelui copil până la momentul în care părinții, în urma consilierii de către DGASPC, au decis să-i informeze asupra existenței lui. De asemenea, de cele mai multe ori, părinții firești nici nu au menținut relații personale cu aceste rude sau în cazul în care acest lucru s-a realizat, calitatea acestor relații pune sub semnul întrebării dezvoltarea armonioasă a copilului.

 Articol modificat:

Art. 29

(2) În situaţia copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie a acestora împreună din partea unor familii sau persoane atestate.

Motivare:

Prin introducerea condiției ca familiile/persoanele atestate care solicită adopția să facă parte din familia extinsă, se îngrădește dreptul celorlalte persoane/familii de a adopta un copil care a împlinit vârsta de 14 ani. Acest tratament diferențiat nu este justificat în mod obiectiv.

Articol modificat:

Art.32

(6) Efectele hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției se mențin până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.

Motivare:

Pierderea statutului de adoptabil pentru copiii care împlinesc vârsta de 14 ani elimină șansele de adopție ale acestora prin faptul că nu mai sunt vizibili pentru persoanele sau familiile adoptatoare, nici măcar pe lista copiilor greu adoptabili. Pentru a păstra principiul non-discriminării și al egalității de șanse, legea ar trebui să asigure, tuturor copiilor declarați adoptabili, șansa integrării într-o familie adoptivă. Efectele hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de adopție ar trebui menținute până la majorat. De altfel, această propunere de modificare a art. 32 are la bază prevederile art.455 din Codul Civil, conform căruia „(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu.”

 Articol modificat:

Art.33

(1) Dacă, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției, dispare cauza care, potrivit legii, a făcut în mod excepțional imposibilă exprimarea consimțământului la adopție de către părinte, din motive neimputabile acestuia, împotriva hotărârii se poate face cerere de revizuire. Părintele trebuie să dovedească, prin orice mijloc de probă, cauza care a făcut în mod excepțional imposibilă exprimarea consimțământului la adopție.

(2) Cererea de revizuire se poate introduce până la data pronunțării hotărârii de încuviințare a adopției de către părintele aflat în situația menționată la alin. (1) sau de către direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției.

Motivare:

Anterior declarării adoptabilității, părintele are trei momente în care își poate exprima, respectiv reveni asupra consimțământului. Este vorba de etapa în care se stabilește măsura de protecție, apoi la deschiderea procedurii de adopție și ulterior la citarea din partea tribunalului în procesul de declarare a adoptabilității. De asemenea, aceste trei momente se întind pe durata a cel puțin 2-3 ani, ceea ce face ca părintele în cauză să aibă suficient timp să se răzgândească sau să își rezolve problemele care au condus inițial la părăsirea copilului.
Prin forma actuală a articolului 33 din Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției, legiuitorul dă posibilitatea acestora să revină asupra consimțământului, până la soluționarea cererii de încredințare, chiar și în situația în care exprimarea consimțământului nu s-a făcut din motive imputabile părintelui. Astfel, copilului îi este instituită o nouă măsură de protecție specială, chiar dacă a intrat în proces de potrivire cu un adoptator, ceea ce conduce la efecte grave asupra dezvoltării sale emoționale. Pentru protejarea interesului superior al copilului, în etapa în care acesta se află în potrivire cu adoptatorul, considerăm necesar ca statutul deja stabilit în relația cu familia biologică să rămână neschimbat.
Concret, un copil care a parcurs toți pașii de potrivire cu un adoptator, creează legături emoționale puternice în urma celor 3 luni de locuire împreună cu viitoarea familie. Părintele/tutorele este căutat și citat atât de DGASPC cât și de tribunal la atunci când copilul primește statutul de adoptabil, procedura urmându-și cursul natural în cazul neprezentării lor. Acest articol lasă loc părinților/tutorilor biologici să intervină inclusiv după potrivirea și conectarea emoțională a copilului cu familia adoptatoare, deși toate celelalte oportunități de exprimare a poziției lor a fost refuzată, cu ocazii multiple, pe perioada acestui parcurs. Trauma unui copil care parcurge acest întreg proces și care în sfârșit se atașează de viitoarea sa familie este enormă atunci când întreaga procedură este anulată. Doar în cazul în care persoana nu s-a pronunțat asupra consimțământului din motive neimputabile (ex.: ipoteza în care nu a cunoscut existența copilului; a fost împiedicată să-și exprime consimțământul; a fost în comă, ș.a.m.d) și dovedește, astfel, existența unui motiv obiectiv, considerăm legitimă cererea de revizuire a consimțământului.

Articol modificat:

Art.39

(3) Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care s-au implicat direct şi nemijlocit în îngrijirea şi educarea lui, iar copilul a dezvoltat relaţii de ataşament faţă de ei, sau o persoană/ familie care anterior a adoptat deja unul dintre frați.

Motivare:

Conform Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, copilul are dreptul să mențină relații și contact direct cu persoane față de care a dezvoltat legături de atașament. De cele mai multe ori, aceste persoane, atașate fiind la rândul lor, își doresc adoptarea copilului în cauză, care se găsește la asistenți maternali sau în centre. Totuși, acest lucru devine foarte dificil întrucât includerea pe lista prioritară a persoanelor care pot adopta acel copil este condiționată de conviețuirea cu el, timp de minim 6 luni.

Articol modificat:

Art.50

(1) Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care poate include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară.

(1.1) Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori adopției, fără a depăși valoarea de 8.500 lei dar nu mai puțin de 3,4 ISR.
(1.3) În cazul în care sunt adoptați doi sau mai mulți copii în același timp, cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (11) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare copil, începând cu al doilea copil adoptat.

(2) Concediul și indemnizația prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Motivare:

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, părintele care realizează venituri supuse impozitului pe venit are dreptul la o indemnizație de 85% din veniturile sale. Stabilirea unor indemnizații diferite pentru creșterea copilului născut, respectiv a copilului adoptat reprezintă discriminare. Atât un părinte biologic, cât și un părinte adoptator, contribuie la plata impozitului pe venit și are astfel dreptul să beneficieze de un tratament egal.
Numărul adopțiilor anual a fost și este în jur de 1 000, ceea ce face ca impactul bugetar al acestei măsuri să fie imaterial.

 Articol modificat:

Art.58

(1) Instanţa poate solicita din nou consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti, dacă după data la care consimţământul a devenit irevocabil, aceștia fac dovada, prin orice mijloc de probă, a existenței în mod excepțional a unei cauze obiective, neimputabile, de natură să determine revenirea asupra consimţământului iniţial. Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei are obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei, prin intermediul direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existenţa oricăror elemente noi cu privire la situaţia părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie.

Motivare:

A se vedea motivarea de la punctul 2.

 

thumbnail 1

thumbnail 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa imagine: aici

 Sursa grafice: Agentia Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii

Continuare

Camera Deputaților

O lege mai bună a adopțiilor. Șansa de a face bine împreună!

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes