Social Media

Blog

Legislație mai flexibilă pentru investiții publice și PPP-uri

Publicat

pe

Mînzatu îi cere lui Boloş să continue demersurile pentru obţinerea finanţării europene pentru aeroportul de la Braşov

După o muncă de peste zece luni pornită în dialogul Guvern – constructori – proiectanți în Grupul Interministerial pe care îl coordonez pe finanțarea publică a sectorului apă-canal, în ședința de joi, 16 noiembrie 2023, Guvernul României a adoptat modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

HG-ul adoptat săptămâna trecută este menit să flexibilizeze și să debirocratizeze pregătirea documentației tehnico-economice a investițiilor publice. De asemenea, se legiferează un cadru legal flexibil pentru documentațiile aferente parteneriatelor public-private sau concesiunilor de lucrări sau concesiuni de servicii, această modificare a HG 907/2016 pregătind terenul pentru legislația aferentă PPP-urilor care va fi adoptată în curând de Guvernul României.

Principalele modificări rezultate din propunerile mediului de afaceri dar și ale ministerelor sunt următoarele:

  • În structura Devizului general se instituie marja de buget, care cuprinde sume care pot fi utilizate pentru realizarea lucrărilor care apar ca fiind necesare ca urmare a optimizării/completării soluției tehnice inițiale. Optimizările/completările de soluții tehnice sunt cele care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare sau al asistenței tehnice, în faza de execuție.

Astfel:
La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cadrul devizului general se vor cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor diferențe de costurideterminate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinație constituie marja de buget și pot fi utilizate până la finalizarea, conform art. 12, a elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție. În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor utiliza în conformitatea cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale.”

  • Se stabilește destinația sumelor reprezentând diferențele dintre cele prevăzute în deviz la faza studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și cele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții. Sumele pot fi utilizate tot pentru realizarea obiectivului de investiții, putând majora orice capitol/subcapitol din devizul general.

Astfel:
La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51) cu următorul cuprins:

„(51) În limita indicatorilor tehnico-economici aprobați potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (4), diferențele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și capitolele/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții se pot utiliza pentru majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din legislația în domeniul achizițiilor publice.”

  • Se diferențiază documentațiile tehnico-economice pentru proiectele de investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private sau concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii, de cele aferente obiectivelor/proiectelor de investiții care nu se realizează în parteneriate/concesiuni. Se instituie conținutul obligatoriu al documentațiilor, în acord cu specificul parteneriatelor publice-private sau contractelor de concesiuni.

Astfel:
La Capitolul III „Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice”, după Secțiunea a 6-a „Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C./documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – D.T.A.D. și proiectul tehnic de execuție” se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 7-a, cu următoarea denumire marginală, și un nou articol, art. (121) cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 7-a Conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private sau concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii

Art. [121] – (1) Conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau de concesiuni de servicii care includ și lucrări, care se finanțează în conformitate cu art. (1) alin. (1) din prezenta hotărâre, și în care riscurile de proiectare și de construcție sunt transferate total sau parțial partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcție de indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească investiția în etapa de operare.

(2) Pentru obiectivele de investiții menționate la alin. (1), studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate trebuie să propună soluții conceptuale de implementare a investițiilor, soluțiile tehnice constructive urmând a fi elaborate ulterior de către partenerul privat/de către concesionar.

(3) Pentru obiectivele de investiții menționate la alin. (1), conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 31, iar conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 41.

(4) Pentru obiectivele de investiții menționate la alin. (1), nu este necesară elaborarea devizului general și a devizului pe obiect. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor finanțate din bugetele menționate la art. 1 alin. (1) se stabilește cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 71 și înlocuiește devizul general și devizul pe obiect ca părți componente ale studiului de fezabilitate.

(5) Prin excepție de la art. 7 alin. (4) litera a), pentru obiectivele de investiții menționate la alin. (1), indicatorii maximali care se adoptă în condițiile legii sunt reprezentați de valoarea totală a cheltuielilor finanțate din fonduri publice, care constă în valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1), sub formă de plăți în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăți în etapa de construcție a proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare a proiectului.”

  • Se reformulează modalitatea de estimare a costurilor investițiilor, pe baza prețurilor existente pe piață în diverse stadii ale proiectării.

Astfel:
La anexa nr. 4, lit. A Piese scrise, punctul 3.3 Costuri estimative se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.3. Costurile estimative ale investiției:

– costurile pentru realizarea obiectivului de investiții, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.”

La anexa nr. 5, lit. A Piese scrise, punctul 5.4 Costurile estimative ale investiției se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.4. Costurile estimative ale investiției:

– costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.”

Hotărârea de Guvern urmează să fie publicată în Monitorul Oficial în zilele următoare.

Le mulțumesc pentru implicare tuturor colegilor care au lucrat la acest act normativ, cu precădere celor de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (inițiator al actului normativ), Ministerul Finanțelor, Ministerul Transportului și Infrastructurii, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Federația Patronatelor Societăților din Construcții.

Continuare

Camera Deputaților

Legislație mai flexibilă pentru investiții publice și PPP-uri

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes