Social Media

Finanțări

7,8 milioane euro – granturi norvegiene & SEE pentru incluziunea si abilitarea rromilor

Acest articol descrie o nouă oportunitate de finanțare nerambursabilă a proiectelor dedicate îmbunătățirii situației socio-economice a persoanelor rrome care trăiesc în comunități sărace, rurale sau urbane.

Publicat

pe

7,8 milioane euro - granturi norvegiene & SEE pentru incluziunea si abilitarea rromilor

Organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale pot accesa (in parteneriat), până în data de 15 aprilie 2021 granturi între 300.000 Eur si 1.000.000 Eur (acoperă 100% din cheltuielile eligibile) pentru proiecte vizând incluziunea și abilitarea rromilor. Granturile sunt susținute din Granturile Norvegiene/SEE 2014-2021 și sunt gestionate de FRDS – Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Se va acorda prioritate proiectelor implementate în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 20% populație romă (Procent calculat în raport cu populația totală a localității, în cazul localităților rurale sau în raport cu cartierul, în cazul orașelor/ municipiilor).

Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă principale:

 • Persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și / sau servicii de locuire.
 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
 • Experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.). Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale.

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.

Activități eligibile:

Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate

 • Asistență juridică pentru obținerea de documente valide de identitate (certificat de naștere, carte de identitate sau echivalent) și a altor documente necesare pentru obținerea acestora.
 • Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate
 • Activități de creștere a accesului și participării copiilor (cu vârste între 0-6 ani) la servicii de îngrijire și educație timpurie incluzivă de calitate (ISCED 0): înființarea/dezvoltarea de servicii la nivel local (creșe, grădinițe, centre de zi etc), furnizarea de măsuri de sprijin etc;
 • Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii abandonului școlar/părăsitii timpurii a școlii în ciclul primar și secundar (ISCED 1-3), de reintegrare școlară, precum și de îmbunătățire a rezultatelor școlare, cum ar fi: mediere școlară, consiliere și orientare școlară și vocațională, alfabetizare, activități remediale, activități de tip “școală după școală”, activități de tip “a doua șansă”, programe de tutorat și mentorat etc;
 • Activități de educație non-formală și de timp liber, având drept scop sprijinirea participării școlare a persoanelor rome în situații de vulnerabilitate: prevenirea abandonului școlar prin sport, activități de stimulare a creativității, excursii și tabere tematice etc;
 • Stimulente pentru creșterea motivării și mobilizarea persoanelor de a participa la activitățile proiectului (beneficii non-financiare acordate grupului țintă pentru a participa în anumite activități, asigurarea cheltuielilor de transport pentru a merge la școală și a participa la activitățile de educație non-formală etc);
 • Sprijin pentru participarea persoanelor rome în situații de vulnerabilitate în învățământul postliceal (inclusiv învățământul profesional și tehnic) și universitar (prin măsuri de tipul consilierii educaționale, programelor de mentorat și tutorat, sprijin pentru mobilitate în vederea participării în educație);
 • Alte tipuri de activități educaționale formale, non-formale și informale, precum și măsuri de sprijin pentru copii, tineri și adulți de etnie romă în situații de vulnerabilitate, care să conducă la creșterea impactului proiectului.
 • Servicii de ocupare
 • Evaluare, informare și consiliere vocațională (inclusiv sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de aplicații pentru obținerea unui loc de muncă);
 • Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale, în acord cu cadrul legislativ aplicabil.
 • Cursuri de formare profesională, inclusiv costuri pentru mobilitate în vederea participării (transport, cazare, hrană).
 • Mediere pentru inserția pe piața muncii și păstrarea locului de muncă etc.

Servicii pentru sănătate

 • Furnizarea de servicii medicale de bază prin proiect (inclusiv stomatologice), care nu sunt decontate de sistemul național de sănătate;
 • Mediere sanitară, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă (înființare băi publice, spații comunitare de spălat rufe) și a nutriției sănătoase; campanii de vaccinare, planning familial etc.

Îmbunătățirea condițiilor de locuit

 • Construirea, reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, cu condiția ca acestea să înceapă a fi folosite de către membrii grupului țintă în timpul proiectului, iar acestora să le fie oferite condiții alternative decente de locuire pe parcursul lucrărilor, dacă este cazul. Ca parte a obligațiilor de sustenabilitate, PP/ partenerii vor asigura continuarea utilizării locuințelor sociale de către beneficiarii romi respectivi, atâta timp cât criteriile de eligibilitate continuă a fi îndeplinite (sau de către alți beneficiari romi, în condiții similare).
 • Asistență juridică pentru clarificarea situației și drepturilor locative (onorarii pentru consiliere juridică, taxe etc.);
 • Conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet) sau dezvoltarea de soluții independente (de încălzire, canalizare); extinderea spațiului de locuit, reparații la case individuale, construcția de grupuri sanitare (toalete, băi). Această activitate este eligibilă cu condiția ca Promotorul de proiect/ partenerii:
– să respecte prevederile legislației aplicabile în domeniul construcțiilor și să se asigure că lucrările nu pun în pericol infrastructura inițială a locuinței (expertiză tehnică);
– să descrie în secțiunea relevantă a cererii de finanțare, iar ulterior să aplice în implementare, metodologia de selecție a beneficiarilor, asigurând implicarea acestora ca voluntari în activitate.
Este recomandat ca familiile beneficiare ale activității de îmbunătățire a condițiilor de locuit să beneficieze, de asemenea, de cel puțin încă un alt serviciu furnizat în proiect (educație, ocupare, sănătate etc), după caz, de natură să se asigure sustenabilitatea măsurilor de suport acordate.
Asigurarea mentenanței imobilelor/ lucrărilor de îmbunătățire a locuirii de mai sus constituie obligație a Promotorului de proiect/ partenerilor în perioada de sustenabilitate, motiv pentru care aceștia sunt încurajați să oficializeze, la rândul lor, în plan juridic aceste responsabilități legale în relație cu beneficiarii măsurilor.
 • Formarea personalului și a voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul cu persoane de etnie romă.
 • Programe de educație parentală, de creștere a conștientizării cu privire la rolul familiei în educația copilului, încurajarea participării părinților în procesul educațional atât în școală, cât și în afara acesteia, inclusiv dobândirea de abilități de creștere a copilului, grupuri de suport pentru mame etc.
 • Activități și campanii de informare și creștere a conștientizării țintind persoane și/sau familii de etnie romă în situații de vulnerabilitate și având drept scop participarea acestora în activitățile proiectului.
 • Activități de îmbunătățire a infrastructurii necesare furnizării serviciilor din categoriile principale anterioare, justificate în relație cu nevoile din aria de implementare:
– construcția, reabilitarea, extinderea și modernizarea spațiilor de furnizare a serviciilor, inclusiv branșarea la rețele de utilități, asigurarea de canalizare și încălzire. În situații bine justificate, este, de asemena, eligibilă achiziția de clădiri și teren cu destinațiile anterior menționate.
– achiziția de mobilă, echipamente, mijloace, aparatură și materiale didactice, vehicule pentru facilitarea participării grupurilor țintă la activitățile proiectului.
 • Sprijin material pentru promovarea participării grupurilor țintă la activitățile proiectului: suplimente pentru sănătate și nutritive, rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte, teste medicale, vitamine, produse igienico-sanitare, hrană etc. Hrana oferită copiilor și tinerilor va respecta cerințele legislative minimale privind conținutul caloric și beneficiile pentru sănătate.
 • Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe oricare din temele de intervenție abordate de proiect.
Proiectele care oferă servicii integrate grupurilor țintă (persoane care primesc cel puțin două tipuri de servicii din următoarele categorii: obținerea documentelor de identitate, educație, sănătate, ocupare, și îmbunătățirea condițiilor de locuit) vor primi punctaj specific la evaluare.

Abilitarea persoanelor din comunităților rrome pentru implicarea în comunitate, susținerea drepturilor, luarea deciziilor

 • Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin intermediul unor instrumente de educație formală, nonformală și informală, cum ar fi:
  • dezvoltarea competențelor socio-emoționale, inclusiv prin promovarea modelelor de succes și a respectului de sine;
  • dezvoltarea angajabilității prin dobândirea de abilități soft necesare la locul de muncă (comunicare și asertivitate, lucru în echipă, rezolvarea conflictelor, gestionarea timpului);
  • învățarea limbii rromani sau a limbii majoritare (atunci când acest lucru este cerut de comunitatea romă);
  • participarea la activități culturale menite să prezinte sau să aprecieze cultura romilor etc.;
 • Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la:
  • modul de afirmare a drepturilor;
  • modalitățile de accesare a serviciilor și de responsabilizare a entităților publice și private, informații livrate nu numai sub formă tipărită, ci și prin discuții de grup, povestiri (storytelling), dezbateri;
  • gestionarea bugetului familiei, inclusiv cursuri de formare de formatori (TOT) pentru lideri romi și experți cu privire la modul de aplicare a acestor instrumente etc.
  • Se încurajează utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în activitățile proiectului, pentru asigurarea accesului romilor la informații.
 • Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la diferite niveluri, cum ar fi mecanisme pentru cooptarea reprezentanților comunității rome în procesul de decizie privind proiectele de investiții la nivel de comună/ oraș, care urmează să fie depuse la diverși finanțatori; participare la recepția lucrărilor de investiții în beneficiul comunității rome; mecanisme de bugetare participativă la nivel de comunitate; formarea experților și liderilor romi în tehnici de advocacy etc.
 • Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive, cum ar fi formarea profesioniștilor din administrația publică în lucrul împreună cu romii; dezvoltarea procedurilor interne; creșterea sensibilității personalului cu privire la particularități culturale etc.
 • Facilitare comunitară – Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local, respectiv capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de a se organiza și de a mobiliza resurse pentru a rezolva probleme de interes comun:
  • identificarea liderilor formali și informali romi și a factorilor de interes la nivel comunitar;
  • educație pentru cetățenie democratică și educație pentru drepturile omului, furnizată folosind diferite instrumente de educație nonformală
  • formarea de lideri și experți romi, de tineri romi, pe diverse subiecte din sfera facilitării comunitare;
  • organizarea de întâlniri consultative cu participarea autorităților locale și a grupurilor de inițiativă comunitară în vederea identificării problemelor și soluțiilor la nivel de comunitate;
  • mobilizarea grupurilor de inițiativă comunitară;
  • dezvoltarea de planuri de acțiune locală pentru implementarea soluțiilor identificate;
  • acțiuni/ proiecte de mică amploare pe termen scurt, vizând rezolvarea problemelor comunității în domeniile incluziunii sociale, identificate ca parte a procesului de facilitare comunitară.
  • alte activități de dezvoltare a capacității organizaționale locale.
 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare, adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității;
 • Schimburi de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe teme de abilitare.

Combaterea discriminării

 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din aria de implementare a proiectului, care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii;
 • Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare, cum ar fi politici publice, inițiative legislative, documente strategice, planuri de acțiune, metodologii și instrumente de lucru, curricula de formare, ghiduri etc;
 • Formarea personalului și a voluntarilor (inclusiv formarea de formatori – TOT – din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, din administrația publică și sectorul ONG) pe teme de anti-discriminare. Activitățile de formare sunt eligibile numai dacă includ atât activități teoretice cât și practice, monitorizate de formatori sau mentori de-a lungul implementării lor și al căror impact asupra grupului țintă este demonstrat prin rapoarte de evaluare.
 • Organizarea de evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, cu scopul de a promova cunoașterea istoriei, culturii și tradițiilor comunității de romi
 • Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) în domeniul luptei împotriva discriminării și promovării drepturilor omului.
Detalii:

Continuare

Camera Deputaților

7,8 milioane euro - granturi norvegiene & SEE pentru incluziunea si abilitarea rromilor

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes