Social Media
Inițiative legislativeInițiative legislative

Deputat PSD

Inițiative legislative

Nr.
crt.
PL înregistrat laTitluStadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1.57/26.02.2018L507/27.11.2017Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.la comisii
2.78/05.03.2018L87/05.02.2018Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepăla comisii
3.79/05.03.2018L89/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montanăla promulgare
4.80/05.03.2018L95/05.02.2018Proiect de Lege privind Legea munteluiLege 197/2018
5.87/12.03.2018L322/29.05.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Românieisesizare de
neconstituţionalitate
6.105/12.03.2018L90/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montanăla Secretarul
general
7.106/12.03.2018L92/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montanăla Secretarul
general
8.107/12.03.2018L94/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montanela Secretarul
general
9.133/19.03.2018L88/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelorla comisii
10.134/19.03.2018L93/05.02.2018Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montanăla Secretarul
general
11.147/26.03.2018L91/05.02.2018Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montanăla Secretarul
general
12.149/26.03.2018L537/11.12.2017Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiereLege 251/2018
13.150/06.03.2017L77/18.04.2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionaleLege 211/2017
14.165/28.03.2018L46/05.02.2018Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006respins
definitiv
15.189/10.04.2018L75/05.02.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncăLege 198/2018
16.207/16.04.2018L458/13.11.2017Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familiepe ordinea de zi
17.209/23.05.2017L111/08.05.2017Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceLege 153/2017
18.211/29.05.2017L553/18.12.2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Internela Senat
19.236/23.04.2018L506/27.11.2017Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normativesesizare de
neconstituţionalitate
20.245/23.04.2018L53/05.02.2018Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscalla comisii
21.258/25.04.2018L84/05.02.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţiLege 232/2018
22.320/22.05.2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionalela Senat
23.324/22.05.2018L198/10.04.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioareraport
depus
24.332/23.05.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011la Senat
25.336/29.05.2018L149/26.02.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statuluila comisii
26.346/30.05.2018L237/18.04.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativepe ordinea de zi
27.347/30.05.2018L301/14.05.2018Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţeLege 166/2018
28.356/04.06.2018L204/10.04.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţila comisii
29.365/06.06.2018L254/23.04.2018Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei PubliceLege 205/2018
30.369/12.06.2018L132/19.02.2018Proiect de Lege privind Codul administrativ al Românieisesizare de
neconstituţionalitate
31.373/13.06.2018L239/18.04.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciarăsesizare de
neconstituţionalitate
32.386/23.10.2017L185/19.06.2017Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publicepe ordinea de zi
33.388/23.10.2017L406/23.10.2017Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilorsesizare de
neconstituţionalitate
34.406/03.07.2018L238/18.04.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţiesesizare de
neconstituţionalitate
35.413/03.09.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002la Senat
36.420/06.11.2017L170/26.03.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionalepe ordinea de zi
37.435/03.09.2018L286/07.05.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice localela comisii
38.439/03.09.2018L330/29.05.2018Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românescpe ordinea de zi
39.447/03.09.2018L329/29.05.2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificatela comisii
40.458/11.09.2018L314/22.05.2018Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiluluila promulgare
41.468/20.11.2017L124/15.05.2017Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Româniala comisii
42.476/20.11.2017L322/04.09.2017Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă BraşovLege 32/2018
43.506/08.10.2018L347/04.06.2018Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electricela comisii
44.507/08.10.2018L409/28.06.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibilla promulgare
45.520/10.10.2018L404/25.06.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi localraport
depus
46.529/04.12.2017L341/04.09.2017Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino ” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţiipe ordinea de zi
47.532/10.10.2018L388/18.06.2018Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantatla comisii
48.538/15.10.2018L405/25.06.2018Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua naţională a constructoruluipe ordinea de zi
49.552/17.10.2018L298/14.05.2018Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilorla comisii
50.556/17.10.2018L403/25.06.2018Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatalela comisii
51.578/12.12.2017L193/10.04.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011la Senat
52.582/18.12.2017L384/18.06.2018Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioarela Senat
53.588/18.12.2017L542/11.12.2017Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuiala comisii
54.597/22.10.2018L561/04.09.2018Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006la comisii
55.610/22.10.2018L552/04.09.2018Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publicela comisii
56.636/24.10.2018L553/04.09.2018Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publicela comisii
57.653/31.10.2018Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba românăla comisii
58.659/31.10.2018L421/03.07.2018Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharingla comisii
59.660/31.10.2018L427/09.07.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003la comisii
60.671/05.11.2018L520/04.09.2018Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzăula comisii
61.675/05.11.2018L500/04.09.2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice localela comisii
62.687/12.11.2018L343/04.06.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tinerila comisii
63.717/21.11.2018L506/04.09.2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publicela comisii
64.718/21.11.2018L512/04.09.2018Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul munciila comisii
65.BP300/29.06.2017L458/13.11.2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familiela Senat
66.BP970/27.11.2018L484/04.09.2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiadoptat
de Senat
67.BP528/22.06.2018L561/04.09.2018Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006la Senat
68.BP604/05.09.2018BP456/12.09.2018Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare localăla Senat
69.BP649/19.09.2018BP491/25.09.2018Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publicela Senat
70.BP895/06.11.2018Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din Româniala Senat
71.BP950/20.11.2018Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
72.BP101/20.03.2018Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 septembrie – Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românescretrasă
de către iniţiatora

Continuare

Camera Deputaților

Inițiative legislative

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes