Social Media

Finanțări

Surse de finanțare UE pentru asistența socială și serviciile sociale – Noiembrie 2020

Publicat

pe

Surse de finanțare UE pentru asistența socială și serviciile sociale – Noiembrie 2020

Surse de finanțare UE pentru asistența socială și serviciile sociale – Noiembrie 2020

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială POIDS 2021-2027

 

Structura priorităților la finanțare ale POIDS 2021-2027
Prioritatea 1Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – Grupuri de Acțiune Locală Urbane / în orașe cu peste 20.000 de locuitori
Prioritatea 2Protejarea dreptului la demnitate sociala
Prioritatea 3Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale
Prioritatea 4Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii
Prioritatea 5Servicii de suport pentru persoanele vârstnice
Prioritatea 6Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati
Prioritatea 7Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile (migranți, victime ale violenței domestice, victime ale traficului de persoane).
Prioritatea 8Ajutorarea persoanelor defavorizate

 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce priveşte sărăcia şi excluziunea socială şi creşterea accesului la servicii de calitate pentru populaţia vulnerabilă.

 

 Prioritatea 1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – GAL (Grupuri de Acțiune Locală) Urbane

 

Localităţi urbane cu peste 20.000 locuitori

 Pentru a încuraja comunitățile locale să dezvolte abordări integrate de jos în sus, POIDS finanţează, prin Prioritatea 1 strategiile de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii. Aceasta prioritate vine în sprijinul comunităţilor cu provocări locale specific.

Programul îşi propune să lase la dispoziţia grupurilor de acţiune locală (GAL) deciziile referitoare la mărimea grupului ţinta şi obiectivele ce se doresc atinse (în linie cu obiectivele de politica FSE+), fie că doresc să creeze mai multe locuri de muncă, să diminueze rata abandonului şcolar sau să înfiinţeze un centru comunitar, în funcţie de nevoile şi specificitatea populaţiei locale, conform obiectivelor specifice FSE+ ce pot fi alese în cadrul strategiilor.

Strategiile GAL-urilor vor putea finanța elemente foarte diverse dar, din punct de vedere al infrastructurii fizice, ele vor finanța obligatoriu:

 • o investiţie în turism (mapare turistică, mici reabilitări etc), în considerarea potenţialului turistic ridicat dar insuficient exploatat şi
 • investiţia în infrastructura socială în legătură directă cu măsurile tip FSE propuse spre finanţare în cadrul strategiei.

În prezent, în România cât și în alte țări, numărul insuficient de locuințe sociale accentuează disparitățile intre comunităţi și agravează procesele de integrare.

Măsuri care țintesc dezvoltarea serviciilor de suport pentru ocupare, care acordă sprijin personalizat pentru:

–              accesul pe piața muncii al tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, sau care locuiesc în comunitățile marginalizate din zonele urbane,

–              păstrarea locului de muncă

–              adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile (accesibilitatea fizică, informațională, administrativă, program de lucru, organizarea colectivului de lucru, etc).

Dezvoltarea de servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after school, servicii de suport educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili, în funcţie de nevoile identificate în Strategiile de dezvoltare locală

 Crearea sau extinderea unor servicii de asistență socială, mediere pentru accesul pe piața muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile persoanelor cu acces redus la serviciile din comunitate.

Finanţarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților de valorificare și promovare a patrimoniului cultural şi turistic local (identificare a obiectivelor turistice relevante, dezvoltarea meșteșugurilor sau a tradițiilor locale) care pot contribui la activarea comunităților urbane şi la generarea de venituri pentru bugetele locale.

 

Prioritatea 2 – Protejarea dreptului la demnitate socială 

 

Se vor finanţa infrastructuri de locuit, infrastructura de sănătate pentru recuperare veterani, infrastructura pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului şi promovarea nondiscriminarii şi infrastructura pentru un centru dedicat tinerilor vulnerabili pentru dezvoltarea motivaţiei de a rămâne în şcoală, după cum urmează:

 1. Construcţia de locuinţe sociale, măsură care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru populație. Acestea vor fi dezvoltate în unităţile administrativ teritoriale cu nevoie stringenta, potenţialii beneficiari fiind autorităţile publice locale.
 2. Centru de recuperare şi refacere pentru veterani – beneficiar Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D) în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale. De serviciile centrului vor beneficia nu doar participanţii la misiunile din teatrele de război recente (Irak, Afganistan etc), aproximativ 50.000 de militari, dar şi veteranii celui de-al doilea război mondial, personal militar din alte structuri. Conform datelor transmise de MApN, 8,3% dintre militari suferă de tulburări de stres post-traumatic[1], iar în misiunile externe au fost răniţi 177 militari romani, 67 dintre ei fiind încadraţi în grad de invaliditate. Investiţia va sprijini construcţia unei clinici de recuperare, clădire a cărei construire a fost începută de AMVVD din fonduri proprii şi echiparea cu aparatura medicală necesară recuperării, mobilier etc
 3. Muzeul de Istorie a Evreilor şi a Holocaustului, instituţie ce va avea o importanţă componenta educaţionala prin protejarea memoriei victimelor Holocaustului şi promovarea nondiscriminarii. Această orientare va plasa muzeul în nouă linie muzeologica a activismului social, în prezent neadoptata ca direcţie strategică de nicio instituţie muzeală din România. Investiţia va sprijini lucrările de consolidare, reabilitare şi amenajare ale imobilului care va găzdui muzeul, beneficiarul fiind Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel”.
 4. Centru Naţional de Servicii Integrate pentru tineri «Sfântul Ilie Tesviteanul» în cadrul căruia se vor desfăşura activităţi pentru dezvoltarea motivaţiei de a rămâne în şcoală a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de dificultate. Investiţia va acoperi cheltuielile legate de infrastructură centrului, beneficiarul angajându-se că va susţine financiar toate cheltuielile de funcţionare. Beneficiarul este Secretariatul de Stat pentru Culte, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor – Patriarhia Romană.

 

Prioritatea 3 – Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale

 

Aceasta este prioritatea care va avea cea mai mare alocare financiară în cadrul POIDS.

Finanțează dezvoltarea serviciilor cu caracter integrat în comunitățile rurale.

Serviciile care vor fi finanțate – asistență socială, asistență medicală comunitară, suport educațional – vor crește accesul persoanelor vulnerabile la servicii de calitate în comunitățile rurale.

Ele presupun formarea unor echipe comunitare de specialiști, compuse din:

 • asistent social/tehnician în asistenta socială,
 • asistent medical comunitar,
 • îngrijitor de persoane vârstnice,
 • mediator şcolar,
 • consilier ocupare cu munca de teren,

în funcţie de nevoile comunităţii (populaţie şcolară sau îmbătrânită, pre-existenta sau nu a acestor specialişti în comunitate etc).

O parte dintre specialişti vor fi formaţi în cadrul proiectului.

Va fi sprijinită crearea şi funcţionarea unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitările primite fiind preluate şi referite către furnizorii de servicii sociale din comunitate, în funcţie de nevoie (copil/pers. cu dizabilităţi/persoana în vârstă etc).

În acest moment, în contextul pandemiei, se finanţează prin POCU 2014-2020 funcţionarea unui call center în Baia Mare care preia apelurile persoanelor vulnerabile din toată ţara, fiind dorită continuarea acestui proiect.

Autoritățile locale vor fi sprijinite pentru a reglementa situația așezărilor informale (identificarea acestora, evaluarea situației, cadastrare, suport administrativ).

Vor fi sprijinite victimele dezastrelor naturale prin finanțarea soluțiilor de locuire post-dezastru.

În cadrul acestei axe se vor mai finanţa măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.

 

Prioritatea 4 – Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii

 

Se vor finanța măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții de familie cu viața profesională.

Sprijinul acordat familiilor monoparentale este în principal direcționat spre mamele singure. Ele reprezintă procentul dominant al părinților singuri. Măsura prevede acordarea unui sprijin tailor-made, adaptat nevoilor mamelor, în vederea creșterii angajabilității și autonomiei părintelui singur: acordarea de vouchere before și after school, vouchere pentru activitățile de weekend ale copiilor (sport, creație, artă), finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care dorește schimbarea domeniului profesional etc.

Măsuri care contribuie la un acces mai bun al copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate, cât mai aproape de domiciliu:

–              Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, dar și informare, consiliere, îndrumare şi, după caz, ajutor material pentru familii, dar şi pentru persoanele în grijă cărora se afla copiii cu părinţi plecaţi în străinătate.

–              Centrele de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament – sunt vizate construirea /     reabilitarea / modernizarea/  extinderea / echiparea unor centre de zi pentru copiii şi adolescenţii cu tulburări de comportament (violenta), precum și servicii de  terapie aceşti copii şi tineri.

–              Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială – Sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie specială şi a celor care au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: consiliere, orientare în carieră, dezvoltare personală şi dezvoltarea de abilităţi de viaţa independentă, monitorizare post-interventie în vederea asigurării sustenabilităţii măsurilor, asigurarea locuinţei gratuite prin acordarea unui voucher pentru plata chiriei timp de 12 luni

Se vor finanţa tabere de creaţie/sport pentru copii şcolari (ciclu primar şi gimnazial) pentru a se asigura accesul copiilor afectaţi de sărăcie la activităţi recreative în vederea îmbunatăţirii aptitudinilor sociale.

Se vor finanța măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.

Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor specializate și de suport pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament prin finanţarea infrastructurii a trei centre pilot în 3 oraşe mari (50 pers capacitate)

Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor de zi pentru copii prin finanţarea infrastructurii a 141 de centre de zi cu capacitatea de 30 locuri.

 

Prioritatea 5 – Servicii de suport pentru persoanele vârstnice

 

Promovarea îmbătrânirii active –  acțiuni ce încurajează participarea socială (voluntariat, schimburi inter-generaționale), precum și acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice şi încurajează traiul independent (programe uşoare de sport, controale stomatologice, geriatrice etc).

Dezvoltarea de noi servicii destinate vârstnicilor prin subvenţionarea costurilor îngrijirii şi al serviciilor conexe pentru persoanele vârstnice singure, din mediul urban, în situaţii de dependenţa şi cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie.

Asigurarea unor servicii de suport în cadrul comunităţilor seniorilor (locuire temporară pentru persoane vârstnice aflate în situaţie de excluziune locativă)

Pregătirea specialiştilor care lucrează cu persoane vârstnice.

Se va finanța și infrastructura de locuire temporară pentru persoanele vârstnice în pericol de excluziune locativă.

 

Prioritatea 6 – Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

 

Măsura vizează încadrarea și menținerea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și presupune acordarea unui pachet integrat pentru susţinerea încadrării pe piaţa muncii sau a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privaţi de servicii de ocupare:

 • campanie media, informare/diseminare,
 • identificare a angajatorilor și persoanelor cu dizabilități,
 • evaluarea abilităților profesionale și sociale, aplicat de către o echipă de specialişti (consilier vocaţional, psiholog etc),
 • organizarea unor burse ale locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, precum și
 • măsuri de acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni de la data angajării.

Măsuri pentru asigurarea suportului în luarea deciziilor pentru persoanele care au nevoie de sprijin pentru exercitarea capacităţii juridice, respectiv pentru persoanele  fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cu sau fără tutore legal (încadrate în grad de handicap mintal care au sau nu stabilită măsura de ocrotire prin punere sub interdicţie) prin finanţarea a 47 (cel puţin una pe judeţ) echipe formate din câte 2 persoane (un jurist şi un terapeut / interpret/consilier/facilitator) care să acorde asistentă,  în urma unei evaluări, a persoanelor care au nevoie de acest sprijin.

Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilități (fie în centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii.

Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice.

Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate, prin echipe mobile de servicii (47 echipe mobile de specialiști, câte una pe județ și sectoare ale Mun. București), după modelul pilotat cu succes în judeţul DOLJ,  echipe care asigura la domiciliu  serviciile specializate de abilitare/reabilitare – asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog şi un şofer

Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de protecție specială ori care doresc să trăiască independent în comunitate (centre de zi, centrele de pregătire pentru viaţa independentă, locuinţe protejate etc)

Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi în centre tip respiro

Finanţarea cursurilor de Asistent Personal Profesionist, în vederea îmbunatăţirii ratei de menţinere în familie a persoanei cu dizabilităţi

Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru incluziune socială și participare activă la viața comunității.

Măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.

Renovarea şi dotarea centrelor de zi și sprijin pentru locuire pentru persoanele cu dizabilități, în locuințele protejate

Renovarea şi dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități

Renovarea/construirea şi dotarea unor centre tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora

Achiziţionare echipamente asistive

Sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc)

 

Prioritatea 7Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile (migranți, victime ale violenței domestice, victime ale traficului de persoane)

 

Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesională a migranților:

–  un pachet de servicii integrate pentru adulți (facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare, organizarea cursurilor de limba română, orientare și asistență pentru demersuri administrative, profilare, consiliere şi orientare în vederea accesului la servicii de ocupare, certificarea competentelor – activităţile se vor desfăşura în minim 12 centre de integrare

– un pachet de servicii integrate pentru copii (facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică şi de îndrumare, organizare cursuri lb. Romana, servicii educaţionale) – activităţile se vor desfăşura în minim 12 centre de integrare

Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane şi victimele violenţei domestice: cazare în centre atât pentru victime, cât şi pentru minorii aflaţi în îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport);

Servicii de suport și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanele persoanelor care se confruntă cu adicția/dependența de droguri sau alcool (servicii de asistență integrată: medicală, psihologică, socială, juridică consiliere, prevenirea recăderilor, terapii specifice în comunitate și în mediul privativ de libertate)

Servicii de asistență socială, consiliere, suport pentru incluziune, acordate persoanelor care se liberează din penitenciar;

Servicii de suport pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost (consiliere, asistență socială, asistență medicală, servicii de suport în stradă, servicii de consiliere și mediere pentru ocupare etc).

Pregătire profesională pentru specialiştii care lucrează cu grupurile vulnerabile

Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI, pentru migranți (6 centre mici cazare, a câte 150 persoane şi un centru mare, pentru 500 persoane) sau a unor autorităţi publice locale (6 centre mici cazare, a câte 150 persoane, pentru migranţi cu nevoi speciale : familii monoparentale, persoane în incapacitate de muncă etc)

Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea şi modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale

Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând renovarea/reabilitarea spațiilor existente, dotarea cu echipamente și mobilier.

Dezvoltarea infrastructurii de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice

Dezvoltarea infrastructurii de locuinţe protejate pentru victimele traficului de persoane.

 

Prioritatea 8 – Ajutorarea persoanelor defavorizate

 

Prioritatea include măsuri de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a cetățenilor.

Intervenţiile prevăzute:

 1. Vouchere pentru achiziţia de alimente şi/sau masă caldă/cantine

Această măsura se va adresa unui număr de cel puţin 1.200.000 persoane pe an, măsura prin care vor fi distribuite vouchere pentru alimente de bază sau masă caldă, în valoare de 100 euro în fiecare an, timp de 4 ani.

2.Vouchere pentru copil

Această măsura se va adresa familiilor la naşterea copilului dar şi pentru sprijinirea copilului la debutul şcolar (clasa zero). Prin această măsura se va asigura sprijin material sub formă de vouchere “trusou nou născut” sau pachet “debut şcolar”, în valoare de 150 eur, de care vor beneficia aproximativ 1.200.000 copii ( 200000 de copii pe an, pentru o perioadă de 6 ani (2022-2027).

 

În implementarea acestei măsuri se va urmări distribuirea acestui tip de ajutor pentru familiile ale căror venituri sunt situate sub media la nivel naţional.

 

 

 

 

 

 

 

Continuare

Camera Deputaților

Surse de finanțare UE pentru asistența socială și serviciile sociale – Noiembrie 2020

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes